Αν δεν έχω, πώς μπορώ κι εγώ να αποκτήσω το δικό μου ΑΜΚΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ ως αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση και ενημέρωση του Μητρώου ΑΜΚΑ ορίζονται:
➢ Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο e-ΕΦΚΑ εξυπηρετεί όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και τις κάτωθι κατηγορίες κατ’ αποκλειστικότητα:
➢ Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών του άρθρου 422 του ν.4781/2021, εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης.
➢ Πρόσωπα που επίκειται η συνταξιοδότησή τους ή απονομή ειδικών βοηθημάτων (συντάξεις λόγω θανάτου σε δικαιοδόχους χωρίς Α.Μ.Κ.Α., συντάξεις γήρατος σε ομογενείς εξ Αιγύπτου και Κωνσταντινουπόλεως με ειδικές διατάξεις, διεθνείς συντάξεις, άλλες ειδικές συντάξεις).
➢ Ιδρυτές και μέλη εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση.
➢ Πρόσωπα του άρθρου 11 του ν. 1276/1982 (Α’ 100).
➢ τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Τα ΚΕΠ εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, πλην των κατηγοριών που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον e-ΕΦΚΑ.
➢ τα ληξιαρχεία, σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. νεογέννητων του άρθρου 21Α του ν. 344/1976 (Α΄143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού δευτερογενούς νομοθεσίας.
➢ το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. και τη μετάπτ ωση δεδομένων σχετικών με τον Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α. Μ.Κ.Α.) και Π.Α.Α.Υ.Π.Α., σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς της αρμοδιότητάς του. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 66057092b82f33e976ca9a82 στις 01/04/24 11:08 Σελίδα 6 από 59 Οι υπηρεσίες του ΥΜΑ δεν επιτρέπεται να προχωρούν σε ενεργοποίηση του ΑΜΚΑ. Η εξυπηρέτηση πολιτών από το ΥΜΑ εκκινεί στις 22.12.2024 (άρθρο 18 της ΚΥΑ). Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι πολίτες τρίτων χωρών απευθύνονται στον e-ΕΦΚΑ και στα ΚΕΠ.
➢ το Σωφρονιστικό Κατάστημα, για την έκδοση και ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. και τις σχετικές με τον Προσωρινό Αριθμό Υγειονομικής Περίθαλψης Κρατουμένου (Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ.) μεταπτώ σεις/μετατροπές, σε κρατούμενους της αρμοδιότητάς του, καθώς και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλί κων Αρρένων Βόλου (Ι.Α.Α.Α.Β) για την έκδοση και ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. σε ανήλικους τροφίμους αρμοδιότητας του. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αναμένεται να παρασχεθεί στο επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τις τοπικές διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

Κάνουμε Πράξη την Κοινωνική Μεταρύθμιση

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τοπικά Γραφεία e-ΕΦΚΑ

Έχω ΑΜΚΑ;