Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης ατομικών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου

Μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, είναι δυνατή η μεταβολή και επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη απογεγραμμένων.

 1. Η διαδικασία μεταβολής στοιχείων 1 έως 13 του άρθρου 3, γίνεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου και πραγματοποιείται από τα ΚΕΠ ή γραφεία ΑΜΚΑ μέσω της αντιστοίχου Web εφαρμογής.
 2. Καμία μεταβολή στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο δεν αλλάζει τον ΑΜΚΑ μετά την 1-6-2009, ο οποίος παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.
 3. Οι Φορείς υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους με τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΚΕΠ ή γραφείων ΑΜΚΑ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει στους ΦΚΑ όλα τα στοιχεία και μέσα, ώστε να γίνεται η ως άνω επικαιροποίηση.
 4. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τα ΚΕΠ ή γραφεία ΑΜΚΑ απόδοσης δύο ή περισσοτέρων ΑΜΚΑ στο ίδιο πρόσωπο, εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:
  1. Κατατίθεται αίτηση στο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ από τον ενδιαφερόμενο για την ορθή απόδοση ΑΜΚΑ. («Δήλωση διπλοεγγραφής στο ΕΜΑΕΣ»)
  2. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό του άρθρου 4 και διαβιβάζεται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
  3. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και αποστέλλει την ορθή κάρτα στη διεύθυνση του ενδιαφερομένου.
 5. Οι Φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά (μέσω δικτύου ή τηλεματικά) την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για κάθε αλλαγή στοιχείων ασφαλισμένου που διενεργείται στα αρχεία τους, προκειμένου να ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπρόσθετα, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ μπορεί να ζητά ενημέρωση αρχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Μητρώου.

Κάνουμε Πράξη την Κοινωνική Μεταρύθμιση

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Έχω ΑΜΚΑ;